Dobierz mikroinstalację fb rss
Tu jesteś O serwisie Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU „OBYWATEL Z ENERGIĄ”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.    Właścicielem serwisu jest EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-160), ul. Fletniowa 47B, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy  do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036667. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 53 500 PLN w całości opłacony. Zarejestrowani pod numerem NIP: 524-24-00-349, REGON: 017349130, zwanym także zamiennie „Usługodawcą” i „Operatorem”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

–        pod numerami telefonów (22) 825 46 52 lub (22) 875 86 78;

–        korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@obywatelzenergia.pl.

1.2.    Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu www.obywatelzenergia.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w Serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie oraz zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

2.1.    Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.2.    Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy www.obywatelzenergia.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.

2.3.    Właścicielu – rozumie się przez to spółkę EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-160), ul. Fletniowa 47B.

2.4.    Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5.    Cenniku – rozumie się przez to publikowaną w Serwisie informację, w której Właściciel określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu www.obywatelzenergia.pl należą do EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-160), ul. Fletniowa 47B. Prawa autorskie związane z Serwisem www.obywatelzenergia.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

4. Zakres świadczonych przez Serwis usług

4.1.    Właściciel zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi, zgodnie z Cennikiem, których przedmiotem są:

4.1.1.   Szybki dobór mikroinstalacji OZE

4.1.2.   Szczegółowy dobór mikroinstalacji OZE z wykonaniem szczegółowego studium wykonalności według terminu określonego przez Operatora

4.2.    Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkownika, zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej.

5. Dostęp do serwisu i rejestracja Użytkownika

5.1.    Właściciel świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.

5.2.    Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera wyposażonego w system operacyjny Windows lub Linux, w połączonego z Internetem oraz posiadając aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5.3.    Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu oraz zaakceptować Regulamin.

5.4.    Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany wprowadzić wymagane przez Serwis dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

5.5.    W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 5.4, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian uaktualniających w swoim profilu administracyjnym.

5.6.    Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia identyfikatora i unikalnego hasła.

5.6.1.   Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.

5.6.2.   W przypadku utraty hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “Zapomniałem hasła”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

6. Odpłatność za usługę

6.1.    Korzystanie z pełnego zakresu usług Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.

6.2.    Użytkownik wnosi opłatę za usługę w części transakcyjnej serwisu, po otrzymaniu informacji o konieczności zapłaty.

6.3.    Opłata za świadczone usługi wymienione w pkt. 4.1. przekazywane są na konto bankowe Operatora Serwisu za pośrednictwem platformy płatności internetowych PayU.

6.4.    Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże na wniosek Użytkownika fakturę VAT.

7. Warunki świadczenia usług

7.1.    Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej obywatelzenergia.pl, Użytkownik dokona rejestracji w serwisie oraz zaakceptuje regulamin korzystania z serwisu.

7.2.    Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z usług Serwisu wyszczególnionych w pkt. 4.1. według opłat zamieszczonych w Cenniku.

7.3.    Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

7.3.1.   narusza postanowienia Regulaminu,

7.3.2.   dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,

7.3.3.   dokonuje czynności niezgodnych z prawem,

7.3.4.   działa na szkodę Operatora,

7.3.5.   podał nieprawdziwe dane,

7.3.6.   w wypadku określonym w pkt. 10.4.,

7.3.7.   w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

8.1.    Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej „Ustawą”), Użytkownik powierza Operatorowi do przetwarzania dane osobowe, wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w pkt 4.1. Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi Operator jest uprawniony do przekazania danych podwykonawcom.

8.2.    Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.4 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.

8.3.    Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika wyłącznie w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika i jedynie w zakresie działań związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

8.4.    Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika, ani za działania związane z ich wykorzystaniem.

8.5.    Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.8. oraz przepisów wynikających z ustawowych i prawnych zobowiązań Operatora w tym zakresie.

8.6.    W razie rezygnacji z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 2 lata kalendarzowe poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania do Serwisu.

8.7.    Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-160), ul. Fletniowa 47B w celu założenia konta na serwisie obywatelzenergia.pl.. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z serwisu obywatelzenergia.pl.

8.8.    Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji Operatora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

9. Odpowiedzialność Operatora

9.1.    Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

9.2.    Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

9.2.1.  Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.

9.2.2.  Aktualizacje, o których mowa w pkt. 9.2.1., dokonywane będą przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

9.3.    Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia Serwisu.

9.4.    Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

9.5.   Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@obywatelzenergia.pl.

9.6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.7.   Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.

10. Zmiana Regulaminu

10.1.   Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

10.2.   Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

10.2.1.   zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,

10.2.2.   konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,

10.2.3.   zmian funkcjonalności serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,

10.2.4.   w innych uzasadnionych przypadkach.

10.3.   O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika powiadomienia o zmianach Regulaminu.

10.4.   Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.

Szybki kontakt

Jeśli masz uwagi dot. funkcjonalności strony lub potrzebujesz pomocy przy doborze mikroinstalacji OZE, napisz do nas!