Dobierz mikroinstalację fb rss
Tu jesteś Szkolenie

Szkolenie

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Szkolenia organizowane są przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). IEO bazując na doświadczeniach zdobytych podczas organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu OZERISE – Odnawialnej źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach, które odbyły się w Warszawie i w Olsztynie pod konieć ub. roku, zaprasza na kolejny cykl szkoleń w zakresie właściwego doboru, zastosowania i realizacji hybrydowych mikroinstalacji OZE. Jednym z argumentów przemawiających za tego typu szkoleniami jest olbrzymie zainteresowanie udziałem ze strony instalatorów. Ze względów organizacyjnych w szkoleniach mogło wziąć udział wyłącznie 60 osób, pomimo że do udziału zgłosiło się 3 razy więcej osób. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia - Integrator Mikroinstalacji OZE jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie właściwego doboru, możliwości zastosowania i praktycznych realizacji hybrydowych mikroinstalacji OZE. Jest to zagadnienie szczególne istotne, gdyż hybrydowe mikroinstalacje OZE cieszą się coraz większą popularnością i są odpowiedzią na rosnące oczekiwania beneficjentów sektora energetyki odnawialnej. Integracja instalacji prosumenckich pozwala m.in. na lepsze bilansowanie energii oraz zwiększenie stopnia zużycia energii z OZE na własne potrzeby właścicieli mikroinstalacji. Ponadto, montaż takich mikroinstalacji uzasadniony jest w obiektach, gdzie występuje duże oraz zmienne zapotrzebowanie na energię, ale także w miejscach, gdzie słabo rozwinięta jest infrastruktura elektroenergetyczna. Poza tym, w przypadku budowy mikrosieci elektroenergetycznych korzyści będą występować nie tylko u właścicieli mikroinstalacji, ale także w całym systemie elektroenergetycznym poprzez zwiększenia niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej odbiorcom zasilanym z sieci niskego i średniego napięcia oraz znacznego ograniczania strat energii w sieciach. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę możliwość ograniczenia wydatków na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez uzyskanie od NFOŚiGW wsparcia w ramach programu  Prosument, którego kryteria wskazują na potrzebę łączenia co najmniej dwóch rodzajów źródeł energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (np. systemy fotowoltaiczne i pompy ciepła).

Podczas szkoleń zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia

  • aktualny stan prawny funkcjonowania energetyki prosumenckiej,
  • obszerny zakres wiedzy nt. źródeł finansowania inwestycji prosumenckich : program Prosument, PROW 2014-2020, RPO 2014-2020,
  • charakterystykę zużycia energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach domowych i rolnych,
  • koszty inwestycyjne i eksploatacyjne mikroinstalacji OZE, w tym opłacalność inwestycji i rozwiązań hybrydowych,
  • zasady doboru instalacji hybrydowych oraz rzeczywiste przykłady symulacji doboru instalacji z wykorzystaniem programu komputerowego www.obywatelzenergia.pl,
  • warsztaty z zakresu doboru instalacji hybrydowych.

 

Uczestnicy szkoleń

Szkolenia są adresowane do instalatorów systemów odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych. Instalatorzy, którzy przedstawią w formularzu rejestracyjnym doświadczenie w realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz  pozytywnie zdadzą egzamin testowy uzyskają tytuł - Integrator Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Lista instalatorów - certyfikowanych Integratorów Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii prowadzona jest przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

Ponadto, szkolenie adresowane są też do pracowników jednostek samorządowych zainteresowanych inwestycjami „grupowymi” w ramach programu Prosument NFOŚiGW oraz PROW, RPO, pracowników WFOŚiGW, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, studentów, uczniów techników o profilu odnawialne źródła energii, rolników towarowych i innych. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

UWAGA: IEO nie jest akredytowaną jednostką szkoleniową, a szkolenie Integrator Mikroinstalacji OZE nie uprawnia do przystąpienia do egzaminu UDT. Szkolenia, w ramach których można uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przystąpić do egzaminu są organizowane przez akredytowane jednostki szkoleniowe. Pełen wykaz takich jednostek szkoleniowych znajduje się na stronie internetowej UDT. Znajdą tam Państwo również wymogi jakie powinni spełniać organizatorzy szkoleń w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki. Instytut nie chce być postrzegany jako organizator szkoleń w myśl powyższych zasad, gdyż nasze szkolenia dotyczą integracji mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, jako istotny temat uzypełniający dla podstawowych szkoleń dostępnych na rynku.

 

Jakie dodatki uczestnik otrzyma w Pakiecie szkolenia

Bezpłatną licencję do narzędzia do doboru mikroinstalacji OZE - które pozwala na wygenerowanie 50 symulacji dla Państwa klientów

(nominalna wartość: 500 zł)

 

 

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egazminie umieścimy Cię na naszej mapie i liście rekomendowanych Integratorów Mikroinstalacji OZE

(nominalna wartość: 300zł)

 

 

 

Zniżka 20% na VIII Forum Energetyki Prosumenckiej

(nominalna wartość: 100 - 150zł)

 

 

 

Program szkolenia

Godzina

Temat

Prowadzący

9: 50 – 10:00  

Rejestracja

-

10:00 – 10:30

Wprowadzenie do szkolenia:

główne zagadnienia, definicje: prosument, integrator, mikrosieci energetyczne, spółdzielnie energetyczne

Katarzyna Michałowska – Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej

10:30 – 11:00

Aktualny stan prawny funkcjonowania energetyki prosumenckiej   w Polsce:

prawo energetyczne, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, przyłączanie mikroinstalacji OZE do sieci elektroenergetycznej (procedury i wymogi operatorów, umowy przyłączeniowe), certyfikacja instalatorów OZE

Robert Rybski – prawnik, ClientEarth

11:00 – 11:20

Pytania do prelegenta

 

11:20 – 11:50

System finansowania inwestycji prosumenckich OZE w Polsce:

Program „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020

Andrzej Curkowski, Instytut Energetyki Odnawialnej

11:50 – 12:10

Pytania do prelegenta

 

12:10 – 13:00

Charakterystyka zużycia energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach prosumenckich (na podstawie rzeczywistych wyników pomiarów w gospodarstwach domowych i rolnych)

Piotr Dziamski, Instytut Energetyki Odnawialnej

13:00 – 13:30

Przerwa obiadowa

 

13:30 – 14:00

Techniczne i ekonomiczne możliwości budowy mikroinstalacji OZE i rozwiązań hybrydowych w rolnictwie:

zasady doboru hybrydowych (zintegrowanych) instalacji OZE, ekonomika, w tym koszty poszczególnych typów instalacji, opłacalność zakupu inwestycji, przedstawienie narzędzi internetowych – program doboru mikroinstalacji OZE – ObywatelZEnergią.pl

Piotr Dziamski, Instytut Energetyki Odnawialnej

14:00 – 14:20

Pytania do prelegenta

 

14:20 – 16:00

Warsztaty z zakresu doboru instalacji hybrydowych OZE w gospodarstwach domowych i rolnych na bazie rzeczywistych/praktycznych przykładów oraz z wykorzystaniem materiałów i narzędzi analitycznych przygotowanych przez Organizatora :

Uczestnicy zostaną podzieleni na pięcioosobowe grupy. Grupa na podstawie materiałów: informacji o profilu rolnym gospodarstwa, ankiety nt. zużycia energii i ciepła, map sytuacyjnych, materiałów zdjęciowych, zestawianych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych technologii OZE, dokona doboru technologii OZE spośród przedstawionych propozycji technologii i przedziałów mocy, kosztów, źródeł finansowania oraz lokalizacji inwestycji w gospodarstwie domowym/rolnym. Grupa przedstawi uzasadnienie wyboru rozwiązań. W następnej kolejności każda z grup zweryfikuje dobór w oparciu o internetowe narzędzie doboru mikroinstalacji OZE - ObywatelZEnergią.pl

Katarzyna Michałowska – Knap, Piotr Dziamski, Andrzej Curkowski, Instytut Energetyki Odnawialnej

16:00 – 16:20

Egzamin (test pisemny).

Uczestnicy, którzy z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymają: Certyfikat Integratora Mikroinstalacji OZE

 

Wykładowcy

dr Katarzyna Michałowska-Knap, IEO, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Ekspert ds. energetyki wiatrowej

Katarzyna Michałowska-Knap

W latach 2001-2005 pracownik Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. K. Michałowska-Knap jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, kierunek systemy ochrony środowiska (1995). Specjalizuje się w zagadnieniach energii wiatru i analizami rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Była kierownikiem lub koordynatorem kilku projektów badawczych realizowanych w ramach Programów Ramowych Badań i Rozwoju UE, oraz programu Inteligentna Energia dla Europy. Od roku 2005 jest recenzentem wniosków na projekty demonstracyjne i badawcze składane do KE w obszarach dotyczących energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jest koordynatorem projektu OZERISE – odnawialne źródła energii w rolnictwie i inteligentnych sieciach.

Andrzej Curkowski, IEO, Ekspert ds. finansowania systemów prosumenckich

Absolwent Politechniki Warszawskiej (inżynieria środowiska) oraz Technische Unversitat Hamburg-Harburg (environmental engineering); stypendysta Departamentu Stanu USA w ramach International Visitor Leadership Program 2011 "Climate change and energy security", ekspert konkursu Greenevo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska. W Instytucie Energetyki Odnawialnej zajmuje się analizami technologiczno-ekonomicznymi i rynkowymi oraz doradztwem inwestycyjnym dla sektora biogazu rolniczego w Polsce; uczestniczył m.in w przygotowaniu studiów wykonalności oraz due diligence inwestycji biogazowych oraz w ocenie dokumentacji przygotowywanych projektów dla PGE Energia Odnawialna S.A.; jest współautorem ekspertyz i raportów oraz poradników branżowych m.in. dla Ministerstwa Gospodarki.

 Piotr Dziamski, IEO, Ekspert ds. energetyki rozproszonej,

Od 2009 roku pracuje w Instytucie Energetyki Odnawialnej. Na przełomie lat 2012-2013 odbywał półroczne stypendium w niemieckim Instytucie Fraunhofer IWES w ramach programu stypendialnego DBU. Specjalizuje się w ekonomice instalacji prosumenckich OZE (współautor ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki nt. stawek FiT dla Ustawy o OZE) i problematyce zaopatrzenia w energię obszarów wiejskich i rolnictwa (m.in. opracowanie systemu wspomagania decyzji inwestycyjnych OZE dla rolników w ramach demonstracyjnego projektu „OZERISE – Energetyka odnawialna w rolnictwie i mikrosieciach” oraz edukacyjnego projektu „Gospodarz z Energią”. Ponadto koordynuje organizację corocznego Forum Małej Energetyki Wiatrowej. Aktualnie zajmuje się rozwojem systemu wspomagania decyzji dla inwestorów zainteresowanych budową instalacji produmenckich i hybrydowych w serwisie "Obywatel z Energią".

 Robert Rybski, ClientEarth, Prawnik

Robert RybskiPrawnik w Zespole Klimat i Energia, w warszawskim biurze ClientEarth; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) oraz Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.); związany ze społeczeństwem obywatelskim, pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z pogranicza prawa konstytucyjnego, prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska; w pracy zawodowej zajmuje się regulacjami prawnymi z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz pomocą publiczną.

 

 

Migawki z ostatnich szkoleń w Warszawie i Olsztynie:

 

88% uczestników szkolenia stwierdziło znaczący wzrost umiejętności z zakresu integracji prosumenckich systemów OZE

92% uczestników wysoko oceniło przygotowanie merytoryczne prelegentów

Uczestnicy o wykładach: duży i szeroki zakres informacji, rzetelne wyniki pomiarów zużycia energii i warunków meteorologicznych

Uczestnicy o warsztatach: nowe doświadczenie, praktyczne porady, ciekawa formuła wymuszająca współpracę

Uczestnicy o szkoleniu: profesjonalizm organizatorów, otwartość prowadzących na zadawanie pytań

 

Harmonogram szkoleń:

DATA

MIEJSCE

LICZBA UCZESTNIKÓW

20 lutego 2015 r.

Warszawa

 SZKOLENIE ODBYŁO SIĘ

Miejsce: ul. Mokotowska 4/6

Minimum 20 osób

Temin zostanie podany min. 2 tygodnie przed szkoleniem*

Kraków

ZGŁOŚ WSTĘPNE ZAINTERESOWANIE

Poinformujemy Cię o rozpoczęciu rejestracji

Temin zostanie podany min. 2 tygodnie przed szkoleniem*

Katowice

ZGŁOŚ WSTĘPNE ZAINTERESOWANIE

Poinformujemy Cię o rozpoczęciu rejestracji

* Terminy szkoleń w Krakowie i Katowicach mogą ulec przesunięciu i uzależnione są od liczby zarejestrowanych uczestników.

Ponieważ w dniach 12-13 maja 2015r. odbędzie się coroczne VIII Forum Energetyki Prosumenckiej organizowane przez IEO, szkolenie w kwietniu zaplanowano jako ostatnie przed wakacjami. Terminy edycji jesiennych zostaną ustalone po zakończeniu Forum. Stąd też zachęcamy do proponowania miast dla edycji jesiennych - przejdź do formularza i zaproponuj własne miasto lub firmę.

 

Weź udział w szkoleniu

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

Do zobaczenia,

Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej

 

Cennik:

Zarezerwuj miejsce zanim ceny wzrosną lub zabraknie miejsc. Zachęcamy, abyś wziął ze sobą współpracownika albo znajomego instalatora - otrzymasz tak dużo wiedzy, że powinieneś mieć kogoś, z kim to wszystko omówisz po szkoleniu.

 

Rejestracja na szkolenie w Krakowie już wkrótce

 Liczba uczestników

Cena netto

Cena brutto

1 uczestnik

500 zł  600 zł

615 zł 738 zł

2 uczestników

900 zł  1050 zł

1107 zł 1291 zł

3 uczestników

1200 zł 1400 zł

1476 zł 1722 zł

 

 Regulamin szkolenia

Szybki kontakt

Jeśli masz uwagi dot. funkcjonalności strony lub potrzebujesz pomocy przy doborze mikroinstalacji OZE, napisz do nas!